ANBI

WIZO Nederland is door de Belastingdienst aangewezen als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor schenkingen, legaten of erfenissen aan de stichting is geen schenkings- of successierecht verschuldigd. Daarnaast kan de schenker de giften fiscaal aftrekken:

 particulieren kunnen giften aan ANBI’s aftrekken van de inkomstenbelasting voor zover deze totaal meer dan 1% (met een minimum van € 60) en minder dan 10% van het drempelinkomen bedragen;

 wanneer de gift wordt gedaan als een periodieke uitkering is er geen drempel en geen maximum. Voorwaarde is dan wel dat de gift is gedaan bij notariële akte, een looptijd heeft van minimaal vijf jaar, een vast jaarlijks bedrag betreft en voor de gift geen tegenprestatie wordt verlangd;

 bedrijven kunnen giften aan ANBI’s aftrekken van de vennootschapsbelasting wanneer deze in totaal minstens € 227 (maar minder dan 10%) van de fiscale winst bedragen.

Print Friendly, PDF & Email