WIZO activiteiten voor minderheden in Israël

Het verhaal van een jongen
Hoe Basam Heikal de kans van zijn leven kreeg op de WIZO- Beit Hakerem school in Jeruzalem. Basam Heikal is een Arabisch- Israëlische tiener. Zijn verhaal is één van vele succesverhalen van iemand uit een minderheidsgroep die met veel succes gebruik maakt of heeft gemaakt van een WIZO project. Toen Basam van de Arabische school in Abu Gosh af moest vanwege interne conflicten en aanpassingsproblemen werd hij aangenomen op de WIZO – Beit Hakerem school in Jeruzalem. Basam had in het begin een taalbarrière en een grote kennisachterstand te overwinnen. De nieuwe schoolomgeving en zijn religieuze achtergrond maakten dat flink lastiger. Basam had dan ook een hele tijd nodig om aan zijn nieuwe school en medescholieren te wennen. Maar toch haalde Basam aan het eind van het schooljaar met vlag en wimpel zijn diploma als dameskapper. Hij beschikte dan ook over veel doorzetting – en aanpassingsvermogen en kreeg veel steun van de schoolleiding.  Het eindresultaat was zijn buitengewone succes én hij kreeg als beloning een school brevet, waarin stond dat hij het voortreffelijk had gedaan. Toen het schooljaar op zijn eind liep vroegen Basam en zijn ouders of Basam nog een extra jaar lessen op school mocht volgen, ondanks het feit dat deze school slechts éénjarige programma’s kent.  Aangemoedigd door deze recente ervaring met Basam heeft de school dit speciale verzoek toegestaan en op het ogenblik volgt Basam de management opleiding van de school.

De afdeling Welzijn en Onderwijs voor jonge kinderen.
Wederzijds respect, hulp en goede betrekkingen met de buren.
Komen tot wederzijds respect, burenhulp en begrip voor elkaar is het leidend principe van WIZO kinderdagverblijven met een gemengde populatie van Joodse en Arabische kinderen. Alle werknemers en vrijwilligers betrokken bij het kinderdagverblijf krijgen daarvoor een gedegen opleiding, waarbij de nadruk ligt op onderkennen van het unieke karakter van de verschillende groeperingen en begrip tonen voor culturele verschillen in gewoontes en tradities.
Arabische kinderen en hun ouders nemen deel aan alle evenementen en vieringen in het kinderdagverblijf. Bovendien wordt er veel zorg en aandacht besteedt aan het vieren van en leren over niet-Joodse feestdagen.
Arabisch sprekende leerkrachten in de Joods- Arabische kinderdagverblijven dragen eraan bij dat de communicatie tussen de groepen onderling gemakkelijker en beter verloopt.

De Jeugdafdeling
Moslims, christenen en Joden spelen samen. In Rehanya, een Circassisch dorp in Noord Galilea met een islamitische bevolking oorspronkelijk afkomstig uit de Kaukasus, is een WIZO Jeugdclub met een actieve volksdansgroep. Met hun traditionele Circassische dansen vertegenwoordigen de jongeren van 13 tot 15 jaar het dorp bij verschillende gelegenheden. Naast het culturele belang van de groep, stelt de groep jongeren maatschappelijke kwesties aan de orde en vindt er op een respectvolle manier uitwisseling van denkbeelden tussen jongeren plaats.
De ook in het dorp woonachtige Arabisch- Israëlische bevolking neemt deel aan de activiteiten van de jeugdclub. In Ma’aloth-Tarshiha maken Joden en Arabieren deel uit van dezelfde gemeenschap. Aan de plaatselijke muziekschool studeren Joden en Arabieren, nieuwe immigranten en geboren Israëli’s samen in volledige harmonie. Het aantal studenten bestaat voor 40%  uit  islamitische dan wel christelijke Arabieren en voor 60% uit Joden. In de  schoolorkesten spelen Joden en Arabieren samen een veelzijdig repertoire. Zo trad Joodse en Arabische jeugd samen op tijdens een herdenkingsbijeenkomst na de aanslag op het World Trade Center. In 2009 is er een nieuw dansprogramma, genaamd Debka, van start gegaan.

Het Werk ten behoeve van één- ouder gezinnen.
Het Jaffa Familie Centrum – symbool van een vreedzame samenleving.  Het Jaffa Familie Centrum werd een aantal jaren geleden opgericht voor één- ouder gezinnen en wordt door WIZO Tel- Aviv samen met de afdeling maatschappelijk werk van die stad geleid. Het centrum biedt hulp aan 1300 één- ouder gezinnen, vrouwen én mannen in het zuidelijk deel van de stad.: Joden, Arabieren en nieuwe immigranten. Het Familie Centrum staat symbool voor vreedzame co-existentie tussen Joden en Arabieren en biedt antwoorden en oplossingen aan één- oudergezinnen die te kampen hebben met economische, opvoedkundige en emotionele uitdagingen en problemen en met persoonlijk isolement. In het centrum wordt deze bijzondere problematiek benaderd door middel van workshops, lezingen, gezamenlijke activiteiten voor ouders en kinderen ter verbetering van hun relatie en het vieren van de Joodse en islamitische religieuze feestdagen. Het vasten tijdens de Ramadan, het Suikerfeest en Tu Bishvat ( Nieuwjaarsfeest van de bomen) krijgen speciale aandacht vanwege de unieke culinaire aspecten ervan. Activiteiten, uitstapjes, leiding, aanmoediging, adviezen worden in het centrum aangeboden om het voor ieder afzonderlijk makkelijker te maken om het maatschappelijk isolement te doorbreken en een plek in de gemeenschap te verkrijgen. Alle activiteiten worden gesubsidieerd om het betaalbaar te houden. De diensten en activiteiten die het Centrum aanbiedt helpen bij het vormen van een goede familieband, het verbeteren van de dagelijkse routine en het scheppen van een harmonieuze, multiculturele gemeenschap in Israel. Het Familie Centrum is hét voorbeeld van een culturele samenleving. Beide groeperingen staan voor elkaar open, culturele verschillen worden opzij gezet  en het belang van wederzijds respect en zorgzame aandacht wordt benadrukt.

Opleiding voor vrouwen in leiderschapsposities.
WIZO opleidingen voor Arabische, Druzen en Bedoeïenen vrouwen. Op de WIZO School voor politiek leiderschap en op andere politieke leiderschapsopleidingen volgen veel Bedoeïenen vrouwen tussen de 21 en 60 jaar een cursus politiek leiderschap. Deze cursus omvat lezingen en workshops die een uitgebreide reeks onderwerpen beslaan op het gebied van politiek, vrouwenrechten, leiderschapsvaardigheden en maatschappelijke uitdagingen. In Manshiya Zebda, een Bedoeïenen dorpje in de Jizrae’el vallei worden seminaria gehouden over vrouwenrechten en zelfrespect, familiezaken en communicatie.
Ook Druzen vrouwen nemen deel aan de programma’s van de school en het centrum voor politiek leiderschap. WIZO afdeling Dahliat El Carmel verzorgt het hele jaar door lezingen en seminaria  over een veelheid aan onderwerpen. Eens per jaar organiseert de plaatselijke afdeling van WIZO de Druzen Vrouwen Week die wordt bijgewoond door vrouwen uit de nabijgelegen plaatsen en dorpjes.  Ook is er dan een educatief speelterrein voor kinderen. Iedere zomer is er een zomerkamp voor WIZO leden. WIZO afdeling Kafer Rama organiseert culturele en educatieve activiteiten en seminaria. Leden kunnen ook daar deelnemen aan leerzame excursies, lezingen en seminaria en aan de Druzen Vrouwen Week. In Sejour doen vrouwen mee aan begeleide studiereizen, lezingen en seminars.

WIZO- Haifa werkt voor vrouwen.
Er zijn vrijwilligers in deze gemeenschap. Arabische vrouwen nemen deel aan opleidingen van het  Centrum voor Politiek Leidershap in Haifa. Het WIZO centrum verzorgde een opleiding tot zakelijk ondernemer voor 15 Arabische vrouwen uit Wadi Nissnass. Deze cursus, in samenwerking met de Stad Haifa en de Organisatie  voor Economische Ontwikkeling, stelt vrouwen in staat om kleine bedrijfjes op te zetten die ze vanuit huis kunnen beheren.
De WIZO Club voor Arabische Vrouwen in Haifa organiseert wekelijks allerlei activiteiten. De vrouwen komen er voor lezingen, workshops en andere educatieve activiteiten wekelijks bijeen. Een aantal clubleden is inmiddels vrijwilliger binnen de gemeenschap. Zij zijn verantwoordelijk voor het constateren van problemen en het helpen van families die dat nodig hebben. Ook is er een cursus zelfverdediging, de feestdagen worden samen gevierd en er worden activiteiten georganiseerd voor de kinderen van Arabische vrouwen.

Integratie in het WIZO Jeugddorp Nahalal
Joodse en Arabische jongeren voetballen samen. Honderden tieners, jongens en meisjes, waaronder nieuwkomers uit Ethiopië en de voormalige Sovjet Unie, Arabieren, Bedoeïenen en leden van andere minderheidsgroeperingen, krijgen hun opleiding in het WIZO Nahalal Jeugddorp
in de Jezre’el Vallei. De meeste leden van minderheidsgroeperingen wonen in homogene buurten, maar in het jeugddorp vinden dagelijks ontmoetingen plaats tussen de verschillende culturen en hun gewoontes. In samenwerking met de Voetbalclub Haifa Ha’Poël werd de studenten een unieke mogelijkheid geboden tot integratie en het overbruggen van culturele verschillen. De WIZO – Nahalal School heeft samen met de gemeente Nahalal en de voetbalclub het raamwerk gecreëerd, dat bijdraagt aan grotere samenwerking en een betere band tussen de verschillende groeperingen die de Jezre’el vallei en omgeving bevolken. De club biedt sport, culturele en sociale activiteiten aan. Wedstrijden worden getoetst aan de mate waarin er bijgedragen wordt aan het teamverband en sportiviteit. Momenteel trainen er meer dan 200 studenten, waaronder 60 Arabische jongeren, in de leeftijd van 8 tot 17 jaar bij de voetbalclub.  Er zijn acht voetbalteams met leden van diverse religieuze achtergrond aan de club verbonden, die drie keer per week trainen. In de weekenden spelen de teams onder de koepel van de Israëlische Voetbal Bond. Deze wedstrijden trekken grote bezoekersaantallen.  Elk weekend ziet men vele Joodse en Arabische ouders die heel veel tijd samen op het voetbalveld doorbrengen om het team van hun kinderen aan te moedigen.

Activiteiten van Beit Heus, Herzlia
Hulp aan families in moeilijkheden. Beith Heus is uniek in Israel. Dit centrum is speciaal opgericht door WIZO om mensen uit diverse segmenten van de samenleving, die met grote problemen worstelen, bij te staan.  In een ontspannen sfeer en met speciale aandacht voor persoonlijke groei en groepsdynamiek, worden er groeps- (therapie) bijeenkomsten gehouden met mensen die ernstige gezinsproblemen hebben. Aanvankelijk fungeerde het Centrum als een plek waar werkende moeders tot rust konden komen. Tegenwoordig verzorgt Beit Heus  ondermeer een vakantie, gekoppeld aan een ondersteunende gespreksgroep, waarin ruimte is voor het bespreken van gezinsproblemen. De deelnemers aan een gespreksgroep komen allen uit dezelfde regio, zodat ze ook in de toekomst contact met elkaar kunnen blijven onderhouden.
Elke groep heeft een wekelijks programma, aangepast aan de behoeften van de groep.
In de gespreksgroepen komen groepsdynamiek, gedragspatronen, rollenspellen en nog veel meer aan de orde. Psychologen en maatschappelijk werkers, eventueel aangevuld met andere deskundigen zorgen voor de begeleiding. Recent waren er ook programma’s voor Arabische minderheidsgroepen, na voltooiing  van hun strafperiode aan een opvoedingsinstituut. Voor deze mensen werden ook een week lang sessies georganiseerd om partners samen te begeleiden.

Het Neri Bloomfield College voor Vormgeving en Lerarenopleiding.
Gelijke rechten en kansen voor alle studenten. Het Neri Bloomfield College voor Vormgeving en Lerarenopleiding ( gesponsord door WIZO-Canada) is een unieke school die gespecialiseerd is in het opleiden van leerkrachten op het gebied van design en management vakken. Het doel is het opleiden van creatieve leraren en vormgevers met veel verbeeldingskracht die leidinggevende figuren zullen worden op hun respectievelijke gebieden.
Het lesprogramma van het college is gebaseerd op een holistische aanpak, met nadruk op kennis, expertise, openheid, sociale gevoeligheid, menselijkheid, verbeeldingskracht, creativiteit, zelfbewustzijn en zelfbeoordeling. Het voornaamste doel is het opleiden van deskundige, hooggekwalificeerde vormgevers die gevoel tonen voor externe betrekkingen en betrokkenheid tonen bij hun gemeenschap. Het beleid van het College verzekert gelijke rechten en kansen voor kandidaten, studenten en medewerkers, zonder discriminatie op het gebied van godsdienst, ras,  geslacht,  nationaliteit of anderszins. De prestaties en het functioneren aan het college zijn de enige criteria. Er zijn vele Arabische studenten aanwezig op alle afdelingen van het College, overeenkomstig dit beleid en zij vormen een integraal onderdeel van het leven op het College. Het College bevordert het bewustzijn voor externe betrekkingen en voor actuele algemene zaken met het doel een doorlopende dialoog te scheppen tussen leraren en studenten en de culturele en sociale ontwikkelingen in Israel en de rest van de wereld. De lesprogramma’s van de diverse afdelingen van het College omvatten maatschappelijk georiënteerde projecten op het gebied van milieubescherming, de strijd tegen drugs en AIDS, geweld op scholen en alcoholbestrijding. Ook bevat het lesprogramma projecten gericht op diverse instellingen zoals ziekenhuizen, scholen en militaire bases .

 

Print Friendly, PDF & Email